dilluns, 21 de novembre de 2011

PLA D´EMERGÈNCIA DEL CP MESTRE GUILLEMET

Consells i instruccions a tenir en compte

1.Introducció.
D´acord amb l´apartat h de l´article 26 del ROC, l´equip directiu del centre és el responsable d´impulsar els plans de seguretat i d´emergència del centre, de responsabilitzar-se de l´execució periòdica dels simulacres d´evacuació i d´avaluar-ne les incidències.
El centre ha de tenir actualitzat un pla d´emergència per als casos en què es necessiti dur a terme una evacuació de l´alumnat del centre.
Cada curs escolar hem de realitzar un simulacre d´evacuació de l´alumnat del centre. Hem de comunicar a la Secretaria General Tècnica de la Conselleria d´Educació i Cultura el dia i l´hora d´aquest simulacre.

1.1.- Normativa legal

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscs Laborals
Llei 2/1998, de 13 de març, d´ordenació d´emergències a les illes Balears
Decret 8/2004, de 23 de gener, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de la Llei d´ordenació d´emergències a les illes Balears
Ordre de 13 de novembre de 1984 sobre evacuació de centres docents d´educació general bàsica, batxillerat i formació prefessional. Ministeri d´Educació i Ciència.

2.PLA D´AUTOPROTECCIÓ

a) Consideram situació d´emergència la que està motivada per un incendi, un anunci de bomba, una fuita de gas o qualsevol tipus d´alarma que justifiqui l´evacuació ràpida de l´edifici.

b) El nostre centre està constituït per 2 blocs:

Zona baixa: aules de segon i tercer cicle de primària, sala d´usos múltiples/menjador, gimnàs i 2 banys.
Zona alta (1 metre per damunt l´anterior zona, on accedim per sis escalons i dues rampes): aules d´infanil i de primer cicle, sala d´informàtica i zona de despatxos, que inclou la sala de música, l´aula de suport, la biblioteca, la sala d´Apima, la direcció/secretaria, la sala de professors i dos banys.

c) Mestres: al nostre centre som 16 mestres.
- Cada coordinador/a de cicle és el responsable de controlar que el desallotjament es faci tal com es descriu en el pla d´evacuació.
- Aquest/a coordinador/a és també l´encarregat de fer arribar al director/a el resultat del recompte d´alumnes del seu cicle.
- El/la director/a ha d´actuar com a coordinador general i s´ha d´encarregar d´obrir les portes per a la sortida i, si escau, de desconnectar l´electricitat.

d) Llistat de números de telèfons: devora el telèfon ha de figurar un llistat amb telèfons d´emergència (bombers, Ajuntament, Guàrdia Civil, Creu Roja).

3.ORIENTACIONS PER A LA REALITZACIÓ D´UN SIMULACRE D´EVACUACIÓ

3.1.- Orientacions bàsiques


Hem de realitzar el simulacre sense que els alumnes n´hagin estat prèviament alertats.
Els/les mestres, que han de rebre amb anterioritat les instruccions oportunes a l´efecte de planificar l´exercici pràctic, tampoc no és convenient que en sàpiguen exactament ni el dia ni l´hora

Hem de fer l´evacuació en 5 minuts. En cas d´incendi o fuita de gas, el punt de trobada ha de ser el centre del pati. En cas d´anunci de bomba, hem de sortir per la barrera grossa (C/ ses Escoles). En qualsevol cas, aquest barrera estarà oberta per tal d´afavorir l´entrada dels bombers, ambulàncies... al recinte.

El simulacre d´evacuació s´ha de produir en horari de classe i no n´hem dde saber l´ hora ni el dia.


3.2 Responsabilitat del mestres

Participarem obligatòriament en la realització del simulacre.
Recomanam que dediquin un temps a classe a informar els alumnes que els simulacres són importants, així com de les actuacions bàsiques que han de realitzar. Aquesta tasca és pròpia dels tutors/es.
Consideracions a nivell general.
. Els mestres s´han de responsabilitzar de controlar els moviments dels alumnes al seu càrrec.
. Els mestres, cadascú a la seva aula, han d´organitzar estratègies dels seus grups, designant els alumnes més responsables per què realitzin funcions concretes: tancar les finestres, comptar els alumnes, controlar que no duguin objectes personals...
. Els mestres han de comprovar que les aules o els espais on treballen en el moment de l´evacuació queden buits, deixant les portes i les finestres tancades i comprovant que no queda cap alumne en els serveis o espais annexos.
. Els mestres han de realitzar el recompte al punt de reunió dels seus grups d´alumnes.

3.3 Instruccions orientatives per als alumnes

Tots els grups d´alumnes han de seguir les instruccions del seu mestre respectiu.
Els/les alumnes que tenguin encomanades tasques de responsabilitat s´han de preocupar de complir-les.
No podran agafar cap objecte personal.
Els qui en escoltar l´alarma es trobin als banys o altres llocs annexos, ràpidament s´han d´incorporar a la seva aula.
Han de realitzar els moviments el més aviat possible, però sense córrer ni empènyer els altres.
Han de realitzar l´exercici en silenci i amb ordre, respectant el mobiliari i l´equipament escolar, evitant atropellaments o lesions als altres i ajudant els qui tenguin dificultats.
En cap cas l´alumne/a no pot tornar enrere amb el pretext de cercar germans, objectes personals...
Els grups han de romandre sempre units, fins i tot quan es trobin en els llocs exteriors de concentració, per tal de facilitar al/la mestre/a el control dels alumnes.


4.REALITZACIÓ DEL SIMULACRE.

L´hem de practicar una vegada per curs escolar.

Orientacións generals:

A l´inici de l´exercici hem d´emetre un senyal d´alarma (timbre i xiulet).
Per a l´evacuació ordenada hem de seguir els següents criteris generals:

al senyal de començament, hem de desallotjar el centre per diferents indrets:

. grups de 3 anys i 4 anys per a la rampa propera a la zona d´infantil
. grups de 5 anys, 1r i 2n, aula de música, d´informàtica i biblioteca, per l´escala
. la resta de grups, directament.

Els/les mestres hem de procurar que no incorrem en comportaments que puguin denotar preocupació o nerviosisme, per tal d´evitar que puguem transmetre aquesta actitud als alumnes.
el /la director/a ha de controlar el temps total d´evacuació.

Després del simulacre, tots els mestres han de tenir una reunió perquè comentin i avaluin l´exercici i redactin l´Annex 1


5.Risc de fenòmens meteorològics adversos

Aiguats/tempestes

A l´àrea mediterrània es poden produir pluges i borrasques locals intenses, provocades per cúmulus nuvolosos. Els vendavals i els llamps que ocasionen poden provocar danys.


Previsió:

La direcció del centre se n´ha d´informar i ha de demanar a l´Ajuntament (971 144397), a la Conselleria d´Educació i Cultura ( 971 176500) o al Centre d´Emergències de les Illes Balears (SEIB 112, dgemergencies.caib.es) si la zona està afectada d´un possible risc.
La direcció, així mateix, ha d´estar pendent del telèfon i ha de preparar un transistor i piles de recanvi.
La direcció ha d´estar pendent de les consignes de les autoritats i dels butlletins meteorològics difosos per la ràdio.


Durant la tempesta:

Els/les alumnes han de romandre a les dependències de l´escola.
El professorat s´ha de responsabilitzar de tancar les portes i les finestres de les dependències on estiguin treballant.
En cas que hi hagi possibilitat d´inundació a les dependències que donen directament al pati, s´han de donar les ordres oportunes per tal que els alumnes i els mestres es dirigeixin a les dependències de la part alta (zona d´infantil, aules de primer cicle, sala d´informàtica i zona de despatxos).
El professorat que treballi a cadascuna de les dependències ha de desendollar els ordinadors i altres aparells elèctrics que hi hagi, per tal d´evitar que es danyin per una pujada de tensió o que ocasionin descàrregues elèctriques.
Els membres de l´equip directiu han de fer allò que s´indica a l´apartat anterior pel que fa al despatx de direcció/secretaria, la sala de professors i l´endoll general de la sala d´informàtica. En els casos greus també han de desconnectar l´interruptor general de l´electricitat.
No hem de sortir fins que la tempesta hagi passat.


6. Altres riscs
6.1 . Incendi

El foc és un risc sempre present. En cas d´incendi, hem de fer el següent:

Els membres de l´equip directiu han de donar l´avís d´alarma
La direcció del centre ha d´avisar els bombers (tel. 085)
Hem de sortir el més aviat possible del lloc on treballam i col.locar-nos al centre del pati.
Cal anar de pressa, però sense córrer. Hem de tancar les portes a mesura que les anam deixant enrere.
Si en sabem, poden utilitzar els extintors. La càrrega dels extintors dura uns 10 segons.
Hem d´evitar els corrents d´aire.
Cal tallar el corrent elèctric.
Si tenim un extintor a mà, hem d´atacar la base de les flames.
Si s´encén la roba d´una persona, l´hem de fer rodolar per terra; si tenim aigua, l´hem de ruixar.
Si en tenim, hem d´ utilitzar teixits no sintètics (mantes...) per tal de sufocar les flames.
Si ens trobam en una dependència plena de fum, hem d´avançar de quatre grapes. L´aire fresc és ran de terra.
Quan arribin els bombers, ens hem de posar a les seves ordres i hem de col.laborar amb ells proporcionant-los informació.

7. Consells sanitaris

7.1. Convulsions. Atac epilèptic

Les convulsions o l´atac epilèptic solen caracteritzar-se per la pèrdua de la consciència, per les contraccions musculars generalitzades i per la desviació dels ulls cap amunt. Quan observem aquests símptomes, cal fer:

Posar la persona afectada en terra.
Li hem de posar un mocador doblegat entre les dents per evitar que es mossegui la llengua.
No li hem de restringir els moviments.
Li hem d´afluixar la roba, sobretot el coll.
Si fa renou quan respira, li hem d´obrir la via aèria pressionant el front amb una mà i tirant la barbeta cap amunt amb l´altra mà.
L´hem de posar en posició lateral estable per si vomita o hi ha secrecions.

Una vegada finalitzada la convulsió, o si ja dura més de 15 minuts, hem d´avisar l´ambulància. És normal que la persona afectada estigui inconscient.


7.2. Ennuegament (obstrucció de les vies respiratòries per la introducció d´un cos estrany)


Si la persona accidentada està conscient, hem de fer que tussi fins que tregui l´objecte.
Si no està conscient, li hem de fer de sis a deu compressions abdominals d´acord amb les instruccions següents: * ens hem de col.locar al darrere seu
* l´hem d´agafar per davall de les costelles
* li hem de fer compressions fortes i brusques
Si no es manté dreta, l´hem de posar a terra, panxa enlaire, i li hem de fer compressions abdominals.

7.3. Hemorràgia greu

Una hemorràgia és greu quan la sang surt de forma abundant per una ferida o un tall. Què hem de fer?

Hem d'ajeure la persona accidentada amb les cames alçades.
Li hem d'aixecar l´extremitat que sagna.
Si hi ha algun objecte punxant a la ferida, no l´hi hem de treure.
Hem de pressionar directament la ferida amb el taló o amb els dits de la mà i li hem de cobrir amb draps estèrils o nets perquè aturi l´hemorràgia.
Si continua sagnant hem de pressionar fort la cama o el braç a un punt superior.
Encara que l´hemorràgia s´aturi, hi hem de continuar fent pressió fins que arribi l´assistència.
Si la persona està pàl.lida, marejada o suada i té les mans i els peus freds, li hem d'aixecar les cames.
No li hem de fer cap torniquet, ja que en alguns casos pot provocar que després li hagin d´amputar l´extremitat.

7.4. Traumatismes


Els nins i les nines es solen moure molt i tenen propensió a caure i donar-se cops. Quan aquests incidents comporten un traumatisme, cal fer el següent:

Els petits cops requereixen aigua freda. Si el lloc contusionat és una articulació i s´infla exageradament, el metge ha de visitar el nin o l´hem de dur a l´hospital.
Si és greu, no hem de moure la persona afectada. No hem de provar d´immobilitzar-la perquè el risc de lesions és més elevat que el possible benefici.
Hem de demanarem la presència d´una ambulància i no hem de deixar sola la persona en cap moment.
Si escau, hem de controlar l´hemorràgia comprimint amb força el punt que sagna.
Cal abrigar l´accidentat per evitar una hipotèrmia.


7.5. Electricitat


En cas d´incendi, el primer que cal fer és tallar el corrent. Després hem d'actuar amb l´extintor. No hem d'apagar el foc amb aigua sense haver tallat el corrent.

No hem de tocar les persones accidentades per corrent fins després d´haver-lo tallat.

Per evitar accidents:
Hem de tapar els endolls per evitar que els infants s´hi accidentin.
No hem de connectar gaires aparells al mateix endoll o llums al mateix interruptor, ja que hi pot haver una sobrecàrrega d´intensitat i, si s´escalfen els cables i els endolls, podem provocar un incendi.
Els cables elèctrics han d´estar en bon estat i no han d´estar recaragolats.
El diàmetre del cable ha de ser proporcionat a la intensitat de corrent que hi ha de passar.
Abans de connectar un aparell elèctric a la xarxa, cal veure si la tensió és la que hi correspon.
No hem de tocar aparells elèctric amb les mans humides.
Cal desendollar els aparells quan no els feim servir.
En desendollar els aparells, hem d´estirar l'endoll per la part de plàstic, mai pel cable.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada