dijous, 11 de febrer de 2016

El nou edifici de l'IES SANTA MARIA

El nou edifici de l'IES SANTA MARIA ja ha començat el seu conte enrere i s'espera  poder-lo inaugurar per al proper curs 2017/18. És una bona notícia pels pobles de Santa Maria i de Santa Eugènia i molt especialment per la nostra escola ja que finalment podrem gaudir d'unes instal·lacions dignes com les que ens correspon. Així doncs, els nostres alumnes que ara fan 5è seran els que estrenaran les noves instal·lacions. Moltes gràcies a les persones i institucions que ho han fet possible!

Aquí podeu consultar amb detall el projecte

dissabte, 6 de febrer de 2016

ACORDS DEL CONSELL ESCOLAR ORDINARI DE 26 DE FEBRER DE 2016

 Assistents en aquest consell escolar:
 • Antoni Picó, Francisca Gamundí i Miquel Vicens com a resident, secretària i cap d'estudis respectivament.
 • Per part del pares/mares: Francesca Ramis, Javier Bascuñana, Guillem Riera i Teresa Lebrero . * Absències: Eli Cabrer
 • Per part de l'Ajuntament: Eliana Benítez i Francisco Martorell
 • Per part dels mestres: Tomeu Parets, Mª Francisca Fuster, Francisca Jaquotot, Joana Llabrés i Jaume Garcia
 • Instal·lació d'aires condicionats:
L'Ajuntament es compromet a instal·lar els aires condicionats a tot l'edifici escolar i avançar la totalitat del cost de la instal·lació, que anirà a càrrec, a parts iguals, entre l'escola, l'Amipa i l'Ajuntament. Les dues primeres es comprometen a satisfer les seves quotes de 1.500 € anuals fins a la liquidació del deute. (L'Amipa, per la seva banda, no pot comprometre's a aquesta quantitat i la quantia que pugui aportar anualment dependrà del seu pressupost anual com associació.) La instal·lació estarà enllestida la primavera de 2016 i la preinstal·lació elèctrica anirà a càrrec de l'Ajuntament, per a la qual es compta, segons el batle, amb el personal autoritzat per a dur-la a terme.

L'obra sofrirà un increment respecte a la inversió prevista i si aquesta supera la quantitat de 18.000 €, caldrà fer un concurs públic de licitació de la instal·lació.
 • Mocions presentades al Sr. Batle:
 • El Sr. Batle es compromet a no permetre la celebració de festes de quintos a l'escola que suposin un risc per a les instal·lacions escolars i per a la integritat de l'alumnat però si permetrà aquelles celebracions de quintos amb companyia de familiars i que assegurin l'ordre i la salvaguarda de les instal·lacions, la seguretat i que prevenguin qualsevol perill o incidència que llavors tenguin repercussió directe en el desenvolupament de les classes. A banda d'això, el Sr. Batle es compromet a comunicar per escrit qualsevol esdeveniment o activitat que s'hagi de celebrar a l'escola en horari no lectiu.
 • El Sr. Batle no es compromet a respectar les decisions del consell escolar, màxim òrgan de gestió i funcionament del centre, i posa de relleu que aquest òrgan no té competències sobre l'horari no lectiu.
Es fa constar que la totalitat del consell escolar va considerar, en la sessió duita a terme el mes d'octubre, que celebracions com la dels quintos no són les més adequades per dur a terme en un centre escolar i que hi han alternatives més adients que les de l'escola. També es va considerar que totes les activitats que es duen a terme fora de l'horari lectiu poden condicionar el normal desenvolupament de les classes i que se n'ha de fer un acurat seguiment.
 • Reforma del gimnàs:
Al llarg del mes de febrer tendrà lloc la reforma del gimnàs, aprovada per l'IBISEC (Institut Balear d'Infraestructures Educatives i Culturals) segons informe redactat per l'escola, per donar solució a les greus deficiències estructurals que presenta aquesta instal·lació des de la seva inauguració ( grans filtracions d'aigua i deteriorament del terra). L'IBISEC assumirà el cost íntegre de la reforma.
 • Normativa d'usos no lectius de l'edifici escolar:
- En el segon trimestre, la direcció de l'escola i la regidoria d'educació de l'Ajuntament es comprometen a elaborar un document que reguli els usos de l'escola en horari no lectiu amb l'objectiu que aquests no alterin ni interfereixin negativament en el desenvolupament de les classes.

 • Altres acords presos:
 • S'acorden el compte de gestió de 2015 i el pressupost del 2016
 • S'acorda prorrogar el contracte del menjador escolar per al curs 16/17 amb el restaurant Can Arabí.