dissabte, 6 de febrer de 2016

ACORDS DEL CONSELL ESCOLAR ORDINARI DE 26 DE FEBRER DE 2016

 Assistents en aquest consell escolar:
 • Antoni Picó, Francisca Gamundí i Miquel Vicens com a resident, secretària i cap d'estudis respectivament.
 • Per part del pares/mares: Francesca Ramis, Javier Bascuñana, Guillem Riera i Teresa Lebrero . * Absències: Eli Cabrer
 • Per part de l'Ajuntament: Eliana Benítez i Francisco Martorell
 • Per part dels mestres: Tomeu Parets, Mª Francisca Fuster, Francisca Jaquotot, Joana Llabrés i Jaume Garcia
 • Instal·lació d'aires condicionats:
L'Ajuntament es compromet a instal·lar els aires condicionats a tot l'edifici escolar i avançar la totalitat del cost de la instal·lació, que anirà a càrrec, a parts iguals, entre l'escola, l'Amipa i l'Ajuntament. Les dues primeres es comprometen a satisfer les seves quotes de 1.500 € anuals fins a la liquidació del deute. (L'Amipa, per la seva banda, no pot comprometre's a aquesta quantitat i la quantia que pugui aportar anualment dependrà del seu pressupost anual com associació.) La instal·lació estarà enllestida la primavera de 2016 i la preinstal·lació elèctrica anirà a càrrec de l'Ajuntament, per a la qual es compta, segons el batle, amb el personal autoritzat per a dur-la a terme.

L'obra sofrirà un increment respecte a la inversió prevista i si aquesta supera la quantitat de 18.000 €, caldrà fer un concurs públic de licitació de la instal·lació.
 • Mocions presentades al Sr. Batle:
 • El Sr. Batle es compromet a no permetre la celebració de festes de quintos a l'escola que suposin un risc per a les instal·lacions escolars i per a la integritat de l'alumnat però si permetrà aquelles celebracions de quintos amb companyia de familiars i que assegurin l'ordre i la salvaguarda de les instal·lacions, la seguretat i que prevenguin qualsevol perill o incidència que llavors tenguin repercussió directe en el desenvolupament de les classes. A banda d'això, el Sr. Batle es compromet a comunicar per escrit qualsevol esdeveniment o activitat que s'hagi de celebrar a l'escola en horari no lectiu.
 • El Sr. Batle no es compromet a respectar les decisions del consell escolar, màxim òrgan de gestió i funcionament del centre, i posa de relleu que aquest òrgan no té competències sobre l'horari no lectiu.
Es fa constar que la totalitat del consell escolar va considerar, en la sessió duita a terme el mes d'octubre, que celebracions com la dels quintos no són les més adequades per dur a terme en un centre escolar i que hi han alternatives més adients que les de l'escola. També es va considerar que totes les activitats que es duen a terme fora de l'horari lectiu poden condicionar el normal desenvolupament de les classes i que se n'ha de fer un acurat seguiment.
 • Reforma del gimnàs:
Al llarg del mes de febrer tendrà lloc la reforma del gimnàs, aprovada per l'IBISEC (Institut Balear d'Infraestructures Educatives i Culturals) segons informe redactat per l'escola, per donar solució a les greus deficiències estructurals que presenta aquesta instal·lació des de la seva inauguració ( grans filtracions d'aigua i deteriorament del terra). L'IBISEC assumirà el cost íntegre de la reforma.
 • Normativa d'usos no lectius de l'edifici escolar:
- En el segon trimestre, la direcció de l'escola i la regidoria d'educació de l'Ajuntament es comprometen a elaborar un document que reguli els usos de l'escola en horari no lectiu amb l'objectiu que aquests no alterin ni interfereixin negativament en el desenvolupament de les classes.

 • Altres acords presos:
 • S'acorden el compte de gestió de 2015 i el pressupost del 2016
 • S'acorda prorrogar el contracte del menjador escolar per al curs 16/17 amb el restaurant Can Arabí.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada